+++ Při objednávce nad 59 EUR DOPRAVA ZDARMA! +++ Při objednávce nad 59 EUR DOPRAVA ZDARMA! +++ 

×

PRAVIDLA SOUTĚŽE "TAŠKA ALMARA SOAP"

(dále jen „Pravidla“)
společnosti Almara Soap, s.r.o.

 1. POŘADATEL

  1. Pořadatelem soutěže je společnost Almara Soap, s.r.o., IČO 087 30 601, se sídlem Ve žlíbku 1800/77, Horní Počernice, 19300 Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 324146 (dále jen „Pořadatel“).
 2. SOUTĚŽ

  1. Soutěží se pro účely těchto Pravidel rozumí soutěž s názvem "TAŠKA ALMARA SOAP" organizovaná Pořadatelem (dále jen „Soutěž“).
  2. Soutěž trvá v období od 3. 6. 2022 (včetně) do 5. 6. 2022 (včetně).
 3. PODMÍNKY ÚČASTI

  1. Účastníkem Soutěže může být pouze fyzická osoba, která splňuje veškeré následující podmínky (dále jen „Soutěžící“):
   1. nejpozději v den zapojení se do Soutěže dosáhla věku 15 (patnácti) let;
   2. má doručovací adresu na území České nebo Slovenské republiky;
   3. není ke dni svého zapojení se do Soutěže způsobem dle těchto Pravidel v pracovněprávním či jiném obdobném vztahu k Pořadateli a/nebo osobou těmto osobám blízkou ve smyslu ustanovení § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“).
  2. Z účasti v Soutěži může být rozhodnutím Pořadatele vyloučen Soutěžící, který v souvislosti se svou účastí v Soutěži:
   1. jakýmkoli způsobem poškozuje Pořadatele či třetí osoby a/nebo porušuje či ohrožuje práva a právem chráněné zájmy Pořadatele či třetích osob; a/nebo
   2. jedná v rozporu s platnými právními předpisy či dobrými mravy a/nebo porušuje, obchází nebo zneužívá tato Pravidla.
 4. ÚČAST V SOUTĚŽI

  1. Soutěžící se do Soutěže může zapojit na instagramovém profilu značky Almara Soap (@almarasoap).
  2. Soutěžící se může v rámci Soutěže účastnit pouze jednou (1x) a může vyhrát pouze jednu (1) výhru.
  3. V případě, že se Soutěžící v rozporu s předchozí větou tohoto bodu Pravidel zúčastní Soutěže vícekrát, bude ze soutěže vyloučen.
  4. Svým zapojením do Soutěže Soutěžící potvrzuje znalost těchto Pravidel, bezvýhradně souhlasí s jejich zněním, podrobuje se jim a zavazuje se je respektovat.
 5. ZPŮSOB SOUTĚŽENÍ

  1. Jak se zapojit?
    Soutěžící odpoví v komentáři pod příspěvek Almara Soap jeho tip, kolik mýdel se vejde do Almara Soap plátěné tašky. 
 6. VÝHRA A ZPŮSOB URČENÍ VÝHERCŮ

  1. Do Soutěže je jako výhra, resp. výhry, vložena 5x sada produktů Almara Soap: plátěná taška To voním já společně s 5 (pěti) různými přírodními mýdly ze sortimentu Almara Soap.
  2. Celkem bude vylosováno 5 výherců.
  3. Výhru získají ti Soutěžící, kteří správně odhadnou počet mýdel, která se vejdou do uvedené tašky Almara Soap. V případě, že správné číslo uvede více než pět (5) Soutěžících, získá výhru těch pět Soutěžících, kteří odpověděli nejrychleji, přičemž rozhoduje čas odeslání jejich odpovědi.
  4. Pokud počet Soutěžících, kteří správně odhadli počet mýdel v tašce Almara Soap, bude nižší než počet výher, tzn. pět, bude počet výherců doplněn o Soutěžící, jejichž tip je nejblíže správnému počtu výher v tašce Almara Soap. V případě identických nejbližších tipů rozhoduje čas odeslání jejich odpovědi.
  5. Pokud žádný Soutěžící neodhadne správně počet mýdel v tašce Almara Soap, získá výhry těch pět (5) Soutěžících, jejichž tip je nejblíže počtu počet počet mýdel v tašce Almara Soap. V případě identických nejbližších tipů opět rozhoduje čas odeslání jejich odpovědi.
  6. Pořadatel výherce Soutěže určí dle podmínek těchto Pravidel a vyhlásí dne 6. 6. 2022, a to prostřednictvím příběhu svého účtu na sociální síti Instagram. Výherce bude kontaktován rovněž prostřednictvím soukromé zprávy.
  7. Výherci Soutěže jsou povinni kontaktovat Pořadatele na základě výzvy (soukromé zprávy) dle bodu 6.3. těchto Pravidel nejpozději do 3 pracovních dnů.

 7. PRÁVA A POVINNOSTI POŘADATELE

  1. Pořadatel si vyhrazuje právo Soutěž kdykoliv přerušit, zkrátit, prodloužit, ukončit či jednostranně změnit či doplnit tato Pravidla, a to i bez udání důvodu s účinností od okamžiku zveřejnění nového znění pravidel Soutěže.
  2. Pořadatel Soutěže je oprávněn dále libovolně využívat zaslané informace (komentáře).
  3. Pořadatel neodpovídá za poškození či případnou ztrátu výhry při jejím případném zasílání výherci Soutěže prostřednictvím provozovatele poštovních služeb či jinak.
  4. Pořadatel neodpovídá za jakékoliv technické či telekomunikační obtíže či závady vzniklé v průběhu Soutěže, za rychlost technického připojení či jiné případné nedostatky vzniklé v souvislosti se Soutěží či v souvislosti se sítěmi elektronických komunikací, nebo s jejich dostupností pro Soutěžící, ani za poškození a škodu na zařízení Soutěžících či dalších osob v souvislosti s jejich účastí v Soutěži či se získáním podkladů v rámci Soutěže.
  5. O případných námitkách či reklamacích podaných Soutěžícími v souvislosti se Soutěží rozhoduje Pořadatel. Námitky či reklamace jsou Soutěžící oprávněni zaslat na e-mail Pořadatele, a to nejpozději do tří (3) kalendářních dnů ode dne zveřejnění výherců Soutěže. V uvedené lhůtě musí být námitka či reklamace Pořadateli doručena. K opožděně podaným námitkám či reklamacím se nepřihlíží. Pořadatel rozhodne o námitce či reklamaci do deseti (10) dnů od jejího doručení Pořadateli a informuje Soutěžící o svém rozhodnutí stejným způsobem, jakým obdržel námitku či reklamaci. Rozhodnutí Pořadatele o námitce či reklamaci je konečné.
  6. Pořadatel je oprávněn kdykoliv v průběhu trvání Soutěže a až do okamžiku odeslání cen(y) kontrolovat splnění všech z jeho strany ověřitelných podmínek pro účast Soutěžícího v Soutěži.
  7. Pořadatel je oprávněn vyřadit ze Soutěže Soutěžící, kteří se do Soutěže zapojili a jejich návrh (dále jen „Návrh“) nebo účast:
   1. neodpovídá zadanému tématu Soutěže;
   2. neodpovídá požadavkům stanoveným zejména body 4.1., 4.3. nebo 5.1. těchto Pravidel (s výjimkou těch, které mají podle výslovné dikce těchto Pravidel pouze doporučující povahu);
   3. je obsahově nevhodný, či z jakýchkoliv jiných rozumných důvodů nevhodný dle rozhodnutí Pořadatele;
   4. obsahuje prvky násilí či pornografické prvky, či je jiným způsobem v rozporu s dobrými mravy anebo obecně závaznými právními předpisy;
    je způsobilý poškodit dobré jméno, obchodní firmu, ochrannou známku Pořadatele nebo třetí osoby; nebo
   5. je jinak v rozporu s těmito Pravidly.
  8. V případě, že se Soutěže zúčastní osoba, která nesplní veškeré požadavky na Soutěžícího anebo se Soutěžící zúčastní Soutěže s Návrhem, který je Pořadatel oprávněn ze Soutěže vyřadit, a v Soutěži vyhraje, resp. splní podmínky pro získání výhry v souladu s těmito Pravidly, výhra jí/jemu nebude přiznána ani odevzdána, a to bez jakékoliv náhrady takové osobě.
   V takovém případě platí, že výhru získává další Soutěžící vylosovaný v Soutěži, který vždy splňuje veškeré podmínky stanovené těmito Pravidly a jehož Návrh je plně v souladu s těmito Pravidly. Případně se postup určení výherce opakuje až do doby určení výherce, který vždy splňuje veškeré podmínky stanovené těmito Pravidly a jehož Návrh je plně v souladu s těmito Pravidly. Pořadatel může odmítnout všechny Návrhy, a to i bez uvedení důvodu, nebudou-li mu vyhovovat.
 8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. Soutěžící svým zapojením do Soutěže souhlasí s tím, že v případě jeho výhry Pořadatel zveřejní jeho jméno a příjmení, případně přezdívku a odkaz na jeho účet na sociální síti ve spojení s informací o výhře, kterou Soutěžící získal. Právním důvodem pro zpracování osobních údajů jejich zveřejněním dle věty první je souhlas výherce.
  2. Pořadatel Soutěže je současně správcem osobních údajů Soutěžících, kteří se zapojí do Soutěže, vyhrají a za tímto účelem poskytnou své osobní údaje, které jsou pro výhru, resp. její zaslání nezbytné. Právním důvodem pro zpracování osobních údajů je v případě výhry zpracování nezbytné pro plnění smlouvy.
  3. Pořadatel jakožto správce osobních údajů zpracovává osobní údaje výherců za účelem vyhodnocení Soutěže, předání výher, a splnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy, a to po dobu nezbytně nutnou pro naplnění těchto účelů.
  4. Osobní údaje Soutěžících, kteří vyhráli, zpracovává Pořadatel v rozsahu, ve kterém mu byly pro účely vyhodnocení Soutěže a zaslání výhry poskytnuty. Zpracovává tedy zejména jméno a příjmení Soutěžících, případně sdělenou přezdívku na sociální síti Instagram, odkaz na jejich účet na sociální síti, a sdělenou doručovací adresu či e-mailovou adresu.
  5. V souvislosti se zpracováváním osobních údajů mají Soutěžící právo zejména:
   1. odvolat souhlas v případě, že je pro zpracování osobních údajů právním základem; a
   2. na přístup, tedy právo získat potvrzení o tom, zda a které osobní údaje Pořadatel o Soutěžícím zpracovává, včetně práva na kopie osobních údajů, které zpracovává, to vše v souladu s čl. 15 GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES); a
   3. na opravu a doplnění zpracovávaných osobních údajů, pokud Soutěžící zjistí, že jsou Pořadatelem zpracovávané osobní údaje nepřesné nebo neúplné; a
   4. na výmaz v některých případech, tedy právo oslovit Pořadatele s žádostí o vymazání jeho osobních údajů, které zpracovává, a to podle čl. 17 odst. 1. GDPR. Toto právo Soutěžícímu nenáleží v případě, že je zpracování osobních údajů Soutěžícího nezbytné podle čl. 17 odst. 3. GDPR; a
   5. na omezení zpracování v některých případech, např. v případě, kdy Soutěžící zpochybňujete přesnost, zákonnost nebo potřebu Pořadatele zpracovávat osobní údaje Soutěžícího, má Soutěžící právo požádat Pořadatele o omezení zpracování jeho osobních údajů.
  6. Práva a stížnosti týkající se zpracování osobních údajů může Soutěžící uplatnit u Pořadatele prostřednictvím emailové adresy info@almarasoap.com
 9. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

   1. V případě, že dojde mezi Pořadatelem a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z této Soutěže, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může se spotřebitel v rámci mimosoudního řešení takového sporu obrátit na následující subjekt:

 10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  1. Soutěž pořádaná Pořadatelem není žádným způsobem organizována, podporována, sponzorována, spravována, spojena s, ani přidružena k sociální síti Instagram ani jejímu provozovateli, a provozovatel této sociální sítě za Soutěž a její průběh nenese žádnou odpovědnost.

  2. Soutěžící bere na vědomí a souhlasí s tím, že Soutěž je plně organizována Pořadatelem a Pořadateli rovněž poskytuje veškeré informace poskytnuté v souvislostí s účastí v Soutěži. Soutěž není žádným způsobem spojena se společností Facebook, Inc., ani se společností Facebook Ireland Ltd. či Instagram LLC ani s jinou dceřinou společností uvedených společností případně provozující sociální síť Instagram. S ohledem na tuto skutečnost tak každý Soutěžící svou účastí v Soutěži dle podmínek této Soutěže potvrzuje, že zcela a kompletně osvobozuje provozovatele sociální sítě Instagram od všech a jakýchkoliv závazků případně provozovateli sociální sítě Instagram vznikajících v souvislosti s pořádáním Soutěže.

  3. Úplné, platné a účinné znění pravidel Soutěže vždy Pořadatel zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.

  4. Pravidla a právní vztahy vzniklé v souvislosti se Soutěží se řídí právním řádem České republiky, a to v maximálním možném rozsahu bez aplikace kolizních norem či mezinárodních smluv, na jejichž základě by se mělo aplikovat, byť zčásti, jiné právo nežli právo České republiky. K rozhodování a řešení sporů souvisejících s touto Soutěží a s účastí Soutěžících a jiných osob v Soutěži jsou v maximálním možném rozsahu příslušné výlučně obecné soudy České republiky, které budou spory rozhodovat podle hmotného a procesního práva České republiky.

 

V Praze dne 02.06.2022