+++ Při objednávce nad 59 EUR DOPRAVA ZDARMA! +++ Při objednávce nad 59 EUR DOPRAVA ZDARMA! +++ 

×

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VELKOOBCHOD

obchodního subjektu Almara Soap, s.r.o., se sídlem Ve Žlíbku 1800/77, 19300 Praha, 
IČ 60505303 087 30 601, DIČ CZ08730601

(dále jen „podmínky" nebo „Všeobecné obchodní podmínky")

I. Obecná ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti ALMARA SOAPAlmara Soap s.r.o. (dále jako „ALMARA SOAP“ nebo také jako „prodávající“) a zákazníka (dále také jako „kupující“ nebo "zákazník") při dodávkách z kosmetického sortimentu a kosmetických doplňků pod značkou, resp. vyráběných ALMARA SOAP (dále jen „zboží“) zákazníkovi na základě jeho objednávky. Kupujícím může být pouze podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba, nikoliv koncový spotřebitel.
 2. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou závazné pro všechny zákazníky ALMARA SOAP, nakupující na základě platné nabídky ze sortimentu internetového obchodu provozovaného ALMARA SOAP na adrese www.almarasoap.com resp. verzi této adresy určené pro daný zahraniční trh, tj. pro podnikající fyzické a právnické osoby, které jí zašlou objednávku. Smluvní strany vylučují použití jakýchkoliv obchodních podmínek kupujícího na jejich smluvní vztah.
 3. Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách ALMARA SOAP (www.almarasoap.com). Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat bez souhlasu zákazníka pouze v přiměřeném rozsahu. Prodávající je v takovém případě povinen poskytnout zákazníkovi nové znění obchodních podmínek v textové podobě s viditelně vyznačenými navrhovanými změnami. V případě, že zákazník s navrhovanými změnami nesouhlasí, je každá strana oprávněna všeobecné obchodní podmínky vypovědět. V takovém případě činí výpovědní lhůta 15 dnů. Na podmínky doručení navrhovaných změn obchodních podmínek zákazníkovi se vztahuje čl. X. těchto podmínek.
 4. Veškeré vztahy mezi ALMARA SOAP a zákazníkem, které nejsou těmito všeobecnými obchodními podmínkami upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“).
 5. Zboží dodávané společností ALMARA SOAP je určeno k prodeji spotřebitelům (tzv. „koncovým zákazníkům“). Bez předchozího písemného souhlasu není zboží dodávané společností ALMARA SOAP určeno k velkoobchodní distribuci nebo dalšímu přeprodeji jiným obchodním subjektům než koncovým spotřebitelům.
 6. Zákazník se zavazuje prodávat produkty ALMARA SOAP pouze na e-shopu resp. e-shopech, jejichž je přímý majitel resp. provozovatel.
  Prodej produktů ALMARA SOAP prostřednictvím e-shopu, jehož klient není přímý majitel, resp. Provozovatel, nebo prodej prostřednictvím agregačních platforem nebo zprostředkovatelských e-shopů, jako např. Amazon, eBay, AliExpres, Etsy, Mall.cz apod., je nepřípustný a zakládá právo ALMARA SOAP odstoupit od smlouvy a dále na smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.

II. Objednávání zboží

 1. Před učiněním první objednávky je zákazník povinen provést registraci ve velkoobchodní sekci na internetových stránkách ALMARA SOAP na adrese www.almarasoap.com resp. verzi této adresy určené pro daný zahraniční trh a uvést během procesu registrace veškeré požadované údaje. Na případnou výzvu ze strany ALMARA SOAP je povinen doložit (fyzicky, např. zasláním poštou, nebo elektronicky, např. zasláním formou e-mailu) své identifikační doklady, tj. výpis z obchodního rejstříku, kopii živnostenského listu apod., osvědčení o registraci plátce DPH a Daňové identifikační číslo (DIČ). Zástupce ALMARA SOAP následně během telefonického nebo osobního kontaktu dokončí proces registrace a umožní tak zákazníkovi objednávat zboží ve velkoobchodní sekci ALMARA SOAP, do které se zákazník přihlašuje na adrese www.almarasoap.com resp. verzi této adresy určené pro daný zahraniční trh.
 2. Objednávka musí být do rukou ALMARA SOAP zaslána vždy prostřednictvím elektronického obchodu pro velkoobchod na internetových stránkách ALMARA SOAP na adrese www.almarasoap.com, resp. verzi této adresy určené pro daný zahraniční trh. Pouze ve výjimečných případech, a to pouze po předchozí dohodě s ALMARA SOAP, může být objednávka zaslána poštou nebo e-mailem na adresy, tak jak jsou uvedené na internetových stránkách ALMARA SOAP.
 3. Zákazník je povinen uvést v objednávce tyto údaje:
  1. svojí identifikaci, tj. obchodní firmu a/či jméno a příjmení, sídlo/bydliště, IČO, DIČ, kontakt (telefon, e-mailovou adresu).
  2. kód objednávaného zboží podle katalogu a popřípadě také jeho popis.
  3. možství objednávaného zboží.
  4. adresu místa dodání zboží (nebude-li tento údaj uveden, má se za to, že zboží má být dodáno na adresu sídla/bydliště kupujícího).
  5. v případě písemné objednávky jméno, příjmení a podpis osoby, oprávněné za zákazníka jednat, případně také otisk razítka zákazníka.
  6. jméno a příjmení kontaktní osoby (nebude-li tento údaj uveden, má se za to, že k převzetí dodávaného zboží je oprávněn zákazník, popřípadě jakýkoli jeho zaměstnanec.)
 4. Nebude-li objednávka obsahovat náležitosti dle předchozího článku, je považována za neúplnou. ALMARA SOAP se v takovém případě pokusí kontaktovat zákazníka a vyzvat ho k odstranění nedostatků objednávky a jejímu případnému zpřesnění a/nebo doplnění. Okamžikem doručení údajů doplňujících náležitosti neúplné objednávky ALMARA SOAP se objednávka považuje za úplnou.
 5. První objednávka u ALMARA SOAP:
  Zákazník obdrží před realizací první objednávky konkrétní pokyny a doporučení k výběru a složení sortimentu ze strany ALMARA SOAP formou e-mailu nebo telefonické konzultace.  Zároveň obdrží informace a pokyny ohledně minimálního objemu a kombinace produktů v první objednávce.
  Prodává-li zákazník produkty ALMARA SOAP ve své kamenné prodejně, jsou součástí dodání první objednávky zákazníkovi i marketingové materiály a produkty pro podporu prodeje, které specifikuje čl. IX. Součástí dodávky je i prodejní displej pro vystavení mýdel dle výběru zákazníka.
 6. Bezprostředně po doručení úplné objednávky je ALMARA SOAP povinna zkontrolovat, zda má požadované zboží na skladě. Pokud požadované zboží na skladě není, popřípadě není k dispozici v požadovaném množství, kontaktuje ALMARA SOAP zákazníka a nabídne dodání alternativního plnění. Je-li dodání požadovaného zboží možné pouze v delším dodacím termínu, ALMARA SOAP zákazníka na tuto skutečnost upozorní.
 7. Zákazník bere na vědomí, že ALMARA SOAP není povinna s ním uzavřít kupní smlouvu, pokud dříve podstatným způsobem porušil kupní smlouvu nebo všeobecné obchodní podmínky.
 8. Telefonické hovory s ALMARA SOAP mohou být monitorovány za účelem doložení rozsahu zakázky, prokázání sporných skutečností nebo pro zkvalitnění služeb.
 9. Zákazník bere objednáním zboží na vědomí, že u zboží podléhajícímu zákonné povinnosti informovanosti o bezpečném zacházení a nebezpečných látkách jsou bezpečnostní listy a pokyny pro bezpečné zacházení na webu ALMARA SOAP. Zákazník se zavazuje dodržovat tyto pokyny pro všechny dodané druhy zboží.

 III. Kupní cena zboží

 1. Závazná kupní cena zboží je určována dle aktuálního ceníku ALMARA SOAP. Aktuální ceník je v elektronické podobě (soubor ve formátu PDF) kdykoliv dostupný na internetových stránkách ALMARA SOAP ve velkoobchodní sekci e-shopu dostupného po přihlášení na adrese www.almarasoap.com
 2. ALMARA SOAP si vyhrazuje právo kdykoliv zvýšit cenu zboží uvedené v ceníku v případě výrazných a prokazatelných zvýšení cen od svých dodavatelů. Společnost ALMARA SOAP bude zákazníka o těchto změnách vhodným způsobem informovat. Jinak se na změnu ceníku uplatní pravidla pro změnu podmínek, uvedená v čl. I. odst. 3.

IV. Uzavření kupní smlouvy

 1. Doručením úplné objednávky zákazníka k ALMARA SOAP podle čl. II.1. dochází k návrhu na uzavření kupní smlouvy § 1725 a násl. občanského zákoníku.
 2. K uzavření kupní smlouvy dochází:
  1. okamžikem doručení úplné objednávky k ALMARA SOAP za předpokladu, že zákazník zboží objednává za aktuální cenu, nebo
  2. okamžikem vyslovení souhlasu zákazníka s dodáním alternativního plnění nebo s dodáním zboží v delším dodacím termínu podle čl. II.5., podle toho, co nastane později.

V. Splatnost kupní ceny a platební podmínky

 1. Zákazník uhradí dodávku zboží ALMARA SOAP formou platby na dobírku nebo v hotovosti při předání zboží, pokud to právní předpisy umožňují. ALMARA SOAP může na základě pozitivní platební morálky zákazníka umožnit zákazníkovi platbu jiným způsobem, např. formou bezhotovostní platby. ALMARA SOAP má současně právo kdykoliv od nabídky možnosti této formy platby odstoupit.
 2. V případě bezhotovostní platby je zákazník je povinen uhradit kupní cenu za dodané zboží bezhotovostním převodem na účet společnosti ALMARA SOAP uvedený na příslušném daňovém dokladu.
 3. V případě bezhotovostního převodu se kupní cena považuje za uhrazenou okamžikem připsání příslušné částky ve prospěch účtu ALMARA SOAP, uvedeného na daňovém dokladu. Dokladem o platbě v hotovosti se rozumí výdajový pokladní doklad vystavený zákazníkem a potvrzený ALMARA SOAP nebo příjmový pokladní doklad, který ALMARA SOAP vystaví zákazníkovi.
 4. V případě bezhotovostní platby je Kupní cena za zboží, které ALMARA SOAP na základě objednávky zákazníka zákazníkovi dodá, splatná do 10 dnů od dodání zboží zákazníkovi nebo do data splatnosti uvedeného na daňovém dokladu, který ALMARA SOAP zákazníkovi vystaví, podle toho, které z těchto dvou dat nastane později.
 5. Zákazník je povinen uhradit veškeré závazky vůči ALMARA SOAP podle pravidel stanovených v těchto všeobecných obchodních podmínkách, nemá-li s ALMARA SOAP písemně sjednány platební podmínky individuální. V případě, že se zákazník ocitne v prodlení se zaplacením kupní ceny nebo její části, ztrácí nárok na případné slevy poskytnuté mu ALMARA SOAP a je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
 6. ALMARA SOAP si vyhrazuje právo vyžadovat po zákazníkovi, který má vůči ALMARA SOAP neuhrazené závazky po splatnosti nebo takové závazky (opakovaně) v minulosti měl, platbu na dobírku nebo v hotovosti při předání zboží. Pokud zákazník tuto podmínku neakceptuje, vyhrazuje si ALMARA SOAP právo dodat mu objednané zboží až poté, co veškeré své závazky vůči ALMARA SOAP uhradí. Je na rozhodnutí ALMARA SOAP, zda a kdy zákazníkovi opět umožní úhradu následných plateb za dodávky zboží jinou formou než formou dobírky nebo v hotovosti při předání zboží.

VI. Podmínky dodání a prodeje zboží

 1. ALMARA SOAP dodá zboží na své náklady a na své nebezpečí na dohodnutou adresu. V případě objednávky zboží, jejíž celková hodnota po odečtení poskytnutých slev nepřesáhne 150 EUR bez DPH, bude zákazníkovi účtováno dopravné. Výše dopravného se odvíjí od konkrétní objednávky, tzn. její hmotnosti a rozměrech, a bude zákazníkovi vyčísleno v průběhu objednávkového procesu před dokončením objednávky.
  Dopravné nebude zákazníkovi účtováno, pokud se bude jednat o dodatečné vykrytí zákazníkovy objednávky přesahující 150 EUR bez DPH, nebo o její částečné plnění.
 2. Není-li mezi ALMARA SOAP a zákazníkem dohodnuto jinak, zavazuje se ALMARA SOAP expedovat objednané zboží nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů od přijetí objednávky v případě, že objednávka bude prodávajícímu doručena prostřednictvím elektronického obchodu v pracovní dny nejpozději do 17:00 hodin.
 3. Spolu s dodaným zbožím ALMARA SOAP vždy dodá zákazníkovi dodací list, v němž je uvedena přesná identifikace dodaného zboží a jeho množství. Zákazník je povinen na základě dodacího listu dodávku zkontrolovat a obratem informovat ALMARA SOAP o případných odchylkách mezi zásilkou a dodacím listem, viz čl. VII b. 2.
 4. Pro produkty, které ALMARA SOAP uvádí do prodeje jako „nový produkt“ – tzn. novinky v sortimentu mýdel nebo kosmetiky, resp. limitované edice produktů, které jsou dostupné (i opakovaně, ale) pouze v určitém období –, má Zákazník možnost objednat si tento produkt s předstihem tak, aby je ke dni uvedení produktu na trh, určeném společností ALMARA SOAP, mohl nabídnout svým koncovým zákazníkům ve svém obchodě, resp. na svém e-shopu k okamžitému zakoupení. ALMARA SOAP informuje o této nabídce zákazníka obvyklou formou, např. formou tzv. produktového newsletteru apod.
  ALMARA SOAP expeduje objednané produkty v obvyklé lhůtě do pracovních 3 dnů od přijetí objednávky v případě, že objednávka bude prodávajícímu doručena prostřednictvím elektronického obchodu v pracovní dny nejpozději do 17.00 hodin. nemůže ale garantovat včasné doručení ze strany dopravce jakožto externího subjektu tak, aby zákazník mohl uvést daný produkt do prodeje v den startu prodeje na straně ALMARA SOAP.Zákazník se zavazuje, že nebude šířit informace o nových produktech v sortimentu ALMARA SOAP kdykoliv dříve, než k tomu dostane svolení ze strany ALMARA SOAP, a že v té souvislosti učiní veškerá opatření, aby se informace o uvedení nového produktu ALMARA SOAP na trh nedostaly jakýmkoliv způsobem na veřejnost v dřívějším termínu, než který určí ALMARA SOAP a ve kterém uvede ALMARA SOAP na trh, např. na svém e-shopu www.almarasoap.com příp. verzi této adresy určené pro daný zahraniční trh, resp. v termínu, kdy startuje reklamní kampaň ALMARA SOAP k uvedení nového produktu na trh.Zákazník se zavazuje, že dodrží termín startu prodeje daného produktu definovaný ze strany ALMARA SOAP, a nenabídne produkt svým zákazníkům ve svém obchodu resp. na svém e-shopu dříve, než je určený termín.
  Zákazník se zároveň zavazuje, že dodrží termín startu reklamní kampaně pro podporu prodeje daného produktu určeného ALMARA SOAP a nebude žádnou formou informovat o uvedení daného produktu na trh dříve, než jsou termíny pro start kampaně, určené ze strany ALMARA SOAP.
  Termíny pro zahájení zaváděcí reklamní kampaně, resp. termín zahájení prodeje produktu, tzn. možnost nabídnout produkt svým koncovým zákazníkům, sdělí ALMARA SOAP zákazníkovi vhodnou formou společně s informacemi o produktu, např. ve formě tzv. produktového newsletteru apod.
  Pokud zákazník nedodrží výše uvedené informace v tajnosti před termínem určeným ze strany ALMARA SOAP, a/nebo spustí reklamní nebo komunikační kampaň, a/nebo nabídne daný produkt v předstihu svým koncovým zákazníkům, je ALMARA SOAP oprávněna vyžadovat na zákazníkovi smluvní pokutu ve výši až 100.000 Kč (sto tisíc korun českých), která je splatná do 10 dnů od doručení výzvy k její úhradě. 
 5. Zákazník je povinen ALMARA SOAP neprodleně písemně informovat o jakékoli změně místa dodání zboží nebo kontaktní osoby. ALMARA SOAP neodpovídá za škodu způsobenou nesprávným nebo opožděným dodáním zboží, byla-li způsobena porušením povinnosti zákazníka podle tohoto článku.
 6. Nebezpečí vzniku škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí dodaného zboží.
 7. ALMARA SOAP zašle zákazníkovi daňový doklad-fakturu v elektronické podobě ve formátu PDF na e-mail zákazníka uvedený v jeho zákaznickém účtu ve velkoobchodním e-shopu ALMARA SOAP, případně ji zákazníkovi dodá společně se zásilkou se zbožím spolu s dodacím listem. Při dílčím plnění doručí ALMARA SOAP zákazníkovi daňový doklad-fakturu následně po ukončení smluvně definovaného období. 
 8. Každá faktura bude obsahovat vedle dalších, zákonem požadovaných náležitostí, také tyto údaje:
  1. Označení a číslo faktury.
  2. Název, sídlo, IČO, DIČ prodávajícího a kupujícího, údaje o zápisu v obchodním rejstříku (soud, oddíl, číslo vložky).
  3. Bankovní spojení prodávajícího.
  4. Datum splatnosti kupní ceny.
  5. Popis dodaného zboží a jeho množství.
  6. Číslo objednávky kupujícího.
  7. Cena bez DPH, DPH, celkem částku k úhradě.
  8. Číslo příslušného dodacího listu.
 9. Zákazník je oprávněn do data splatnosti fakturu vrátit (tj. prokazatelným způsobem doručit ALMARA SOAP), obsahuje-li nesprávné cenové údaje, nebo chybí-li ve faktuře některá z náležitostí. Spolu s vracenou fakturou je zákazník povinen písemně specifikovat vady, které dle jeho názoru faktura vykazuje. V případě, že je faktura skutečně vystavena chybně, ALMARA SOAP vystaví zákazníkovi novou. Povinnost zákazníka zaplatit kupní cenu ve lhůtě splatnosti uvedené na původní faktuře není dotčena, ledaže vada faktury spočívá v nesprávně určené výši kupní ceny. Lhůta splatnosti v takovém případě běží od doručení opravené faktury zákazníkovi.
 10. V případě vyžádané opravy daňového dokladu zákazníkem na jiný právní subjekt, nebo rozdělení daňového dokladu jinak, než bylo uvedeno v objednávce, je zákazník povinen uhradit ALMARA SOAP administrativní poplatek 100 Kč bez DPH.

 VII. Reklamace a záruční doba

 1. Práva a povinnosti ALMARA SOAP a zákazníka ve věci odpovědnosti ALMARA SOAP za vady zboží se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména ust. § 2099 a násl. občanského zákoníku.
 2. Zákazník je povinen při převzetí zboží zkontrolovat dodávku. Nesprávné množství a zjevné vady zboží při dodávce je zákazník povinen reklamovat písemně ihned, nejpozději však do 48 hodin od převzetí zboží. V reklamaci je zákazník povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují.
 3. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
 4. ALMARA SOAP je oprávněna do 4 pracovních dnů ode dne obdržení vráceného zboží zákazníkem, dle předchozího odstavce, přezkoumat vrácené zboží, a to zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno. Do 10 dnů ode dne skončení lhůty na přezkoumání stavu zboží je ALMARA SOAP, v případě, že je vrácené zboží v pořádku, povinna vrátit kupní cenu zákazníkovi spolu s náklady na jeho dodání. ALMARA SOAP není povinna k vrácení kupní ceny, pokud kupující nevrátí v souvislosti s odstoupením od smlouvy objednané a dodané zboží zpět.
 5. ALMARA SOAP dodá zákazníkovi zboží (pokud nebude individuálně dohodnuto jinak) zboží s takovou lhůtou minimální trvanlivosti, aby tím nebylo zákazníkovi znemožněno zboží prodat spotřebitelům s dostatečným předstihem tak, aby mohl spotřebitel následně zboží užívat před tím, než doběhne lhůta minimální trvanlivosti.
 6. Zákazník se zavazuje dbát pokynů ohledně manipulace a skladování s produkty ALMARA SOAP tak, aby nedošlo k újmě zboží a produkty ALMARA SOAP byly spotřebiteli prodány v bezvadném stavu. Při porušení této povinnosti má ALMARA SOAP právo na uhrazení veškeré takto způsobené škody a dále právo požadovat smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý případ porušení této povinnosti.
  Zároveň se zákazník zavazuje k dodržování lhůt minimální trvanlivosti, resp. zákazník se zavazuje nenabízet zboží s prošlou expirační dobou v prodeji spotřebitelům.

VIII. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

 1. Osobní údaje jsou zpracovávány a využívány v souladu jak s ustanoveními českých právních předpisů (zákon o ochraně osobních údajů č.101/2000 Sb.), tak i evropskou legislativou (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679).
 2. Zákazník bere na vědomí, že prodávající bude zpracovávat jeho osobní údaje, které pro účely uzavření kupní smlouvy prodávajícímu poskytl. Zejména se jedná se o následující údaje: jméno a příjmení, fakturační a dodací adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, popřípadě další údaje sdělené zákazníkem pro potřeby prodávajícího k naplnění účelu kupní smlouvy (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 3. Zákazník bere na vědomí, že prodávající bude zpracovávat osobní údaje pro účely zasílání obchodních sdělení na základě oprávněného zájmu správce.
 4. Zákazník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje při internetové objednávce uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně svých osobních údajů.
 5. Zpracováním osobních údajů zákazníka může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Jedná se o externí společnosti, které zajišťují podpůrné služby jako je platební styk, doprava nebo hromadná rozesílka obchodních sdělení. Prodávající nemá úmysl předat osobní údaje do třetí země mimo EU nebo mezinárodní organizaci.
 6. Osobní údaje získané pro účely uzavření kupní smlouvy budou zpracovávány po dobu nezbytnou pro splnění právní povinnosti prodávajícího, tedy nejméně po dobu stanovenou zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jmenovitě dle ustanovení § 35 odst. 2. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 7. Osobní údaje pro účely nabízení dalšího zboží z nabídky www.almarasoap.com budou zpracovávány po dobu trvání obchodní spolupráce, nejdéle však 3 roky od jejího ukončení. Ze zasílání se zákazník může kdykoliv odhlásit buď v rámci obchodního sdělení nebo zasláním e-mailu s žádostí o odhlášení na info@almarasoap.com. Odvolání tohoto souhlasu nemám vliv na dodávku zboží či služeb.
 8. Zákazník má právo požadovat informaci o rozsahu a účelu zpracování jeho osobních údajů, právo na opravu nebo zablokování nesprávných či neaktuálních údajů, právo na omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování. V určitých případech mu náleží právo na výmaz osobních údajů. Zákazník má dále právo požadovat přenesení svých osobních údajů na jím zvoleného správce/zpracovatele osobních údajů.
 9. V případě, že by se zákazník domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
  • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
  • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
 10. Zákazník souhlasí s používáním cookies, tzn. malých textových souborů, které se ukládají v počítači nebo v jiném koncovém zařízení zákazníka umožňující přístup k internetu, a které prodávající využívá ke zlepšení funkčnosti a použitelnosti internetových stránek společnosti zákazníkem, za předpokladu, že si zákazník sám jejich vymazání nenastaví v nástrojích svého prohlížeče. Více o cookies.

IX. MARKETINGOVÁ A PRODEJNÍ PODPORA ZÁKAZNÍKŮ

 1. ALMARA SOAP nabízí zákazníkovi bezplatnou prodejní podporu, např. ve formě
  1. prodejního displeje pro vystavení mýdel v prostorách prodejny zákazníka
  2. cenových štítků a upevňovacího materiálu
  3. produktových plakátů a letáků
  4. produktových katalogů v tištěné, resp. v elektronické podobě
  5. produktových vzorků či testerů
 2. ALMARA SOAP si vyhrazuje právo rozsah této podpory kdykoliv změnit, upravit, zpoplatnit nebo případně úplně zrušit. Informaci o aktuálním rozsahu podpory prodeje obdrží zákazník společně s dalšími informacemi ke spolupráci s ALMARA SOAP v průběhu registrace zákazníka do velkoobchodního e-shopu ALMARA SOAP. V případě změn bude ALMARA SOAP informovat stávající zákazníky s dostatečným předstihem min. 30 dnů před začátkem platnosti změn nebo úprav.
 3. Zákazník se zavazuje řádně pečovat o produkty pro podporu prodeje dodané ALMARA SOAP. 
  Tiskové materiály budou spotřebitelům v kamenném obchodě zákazníka nebo v zásilkách z e-shopu zákazníka předávány spotřebitelům v bezvadném stavu. 
  Displeje, cenovky, letáky a plakáty budou v kamenné prodejně zákazníka prezentovány spotřebitelům v čistém a bezvadném stavu.
 4. Zákazník se zavazuje displej(e) ALMARA SOAP na prezentaci mýdel využívat pouze pro prezentaci mýdel ze sortimentu ALMARA SOAP. V žádném případě do nich zákazník nesmí umisťovat produkty jiných výrobců a dodavatelů. ALMARA SOAP dodá zákazníkovi při první objednávce pravidla a tipy, jak s displejem pracovat a jak do něj aranžovat produkty ALMARA SOAP.
  Prodejní displej je přenechán zákazníkovi zdarma k užívání po dobu spolupráce s ALMARA SOAP, tzn. po dobu prodeje produktů ze sortimentu ALMARA SOAP v obchodě/obchodech zákazníka. Při ukončení spolupráce s ALMARA SOAP zákazník na své náklady nepoškozený displej vrátí ALMARA SOAP.
 5. ALMARA SOAP nabízí zákazníkovi bezplatnou marketingovou podporu, např. ve formě
  1. Prezentace kamenné prodejny, resp. kamenných prodejen zákazníka na mapě s přehledem obchodních prodejen partnerů ALMARA SOAP v České republice, na Slovensku, v Německu, v Itálii a v případných dalších zemích, kde ALMARA SOAP je nebo v budoucnu bude zastoupena v prodeji. 
  2. Prezentace kamenné prodejny, resp. kamenných prodejen zákazníka, resp. e-shopu zákazníka na stránkách s přehledem obchodních partnerů, dostupných pro spotřebitele na webu ALMARA SOAP www.almarasoap.com resp. verzi domény této adresy určené pro daný zahraniční trh.
  3. Prezentace partnerů na sociálních sítích (Instagram, Facebook) na accountech ALMARA SOAP, resp. accountech určených pro aktivity pro daný zahraniční trh. Prezentace znamená např. zveřejnění fotografií zákazníka s prezentací produktů ALMARA SOAP v obchodu zákazníka nebo repost příspěvků a fotografii z accountu zákazníka na uvedených sociálních sítích.
 6. ALMARA SOAP si vyhrazuje právo rozsah i formu této podpory kdykoliv změnit, upravit, zpoplatnit nebo případně úplně zrušit. Informaci o aktuálním rozsahu marketingové podpory obdrží zákazník společně s dalšími informacemi ke spolupráci s ALMARA SOAP v průběhu registrace zákazníka do velkoobchodního e-shopu ALMARA SOAP.  V případě změn bude ALMARA SOAP informovat stávající zákazníky s dostatečným předstihem min. 30 dnů před začátkem platnosti změn nebo úprav.
 7. Rozsah marketingové podpory plně podléhá potřebám a zájmům ALMARA SOAP, např. I s ohledem k informačním a estetickým požadavkům na zveřejňované příspěvky na sociálních sítích ALMARA SOAP.
  Zákazník nemá právo vymáhat po ALMARA SOAP zveřejnění jakýchkoliv takových příspěvků.

X. Doručování korespondence

 1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Zákazníkovi je standardně doručováno na adresu jeho elektronické pošty.
 2. Zpráva je doručena:
  1. v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
  2. v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
  3. v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
  4. v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb.

 XI. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky se týkají pouze vztahů souvisejících s nákupem zboží z nabídky ALMARA SOAP. Pro dodávku nadstandardního zboží, které není v nabídce ALMARA SOAP uvedeno, se tyto všeobecné obchodní podmínky užijí pouze podpůrně v otázkách, které nejsou mezi ALMARA SOAP a zákazníkem sjednány individuálně.
 2. Písemnou dohodou mezi ALMARA SOAP a zákazníkem může být užití jednotlivých ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek, popřípadě užití všeobecných obchodních podmínek jako takových, vyloučeno.
 3. Právní vztah ALMARA SOAP a zákazníků se řídí právním řádem České republiky.
 4. Pokud vztah mezi ALMARA SOAP a zákazníkem obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.
 5. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 01. 11. 2022