+++   Dla klientów końcowych przy zamówieniu powyżej 250 Zł DOSTAWA GRATIS!   +++  

×

Ochrona danych osobowych

Postanowienia podstawowe

 1. Administratorem danych osobowych zgodnie z art. 4 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: "GDPR") jest Almara Soap, s.r.o., nr ID 08730601, z siedzibą przy Ve Žlíbku 1800/77, 193 00 Praga - Horní Počernice (dalej: "Administrator").
 2. Dane kontaktowe administratora to.
  • Adres: Almara Soap, s.r.o., Ve žlíbku 1800/77, 193 00 Praha - Horní Počernice, Republika Czeska
  • e-mail: info@almarasoap.com
 3. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba fizyczna, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator sieciowy lub jeden bądź kilka konkretnych elementów fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, psychicznej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej tożsamości tej osoby fizycznej.
 4. Administrator nie powołał inspektora ochrony danych.

Źródła i kategorie przetwarzanych danych osobowych

 1. Administrator przetwarza dane osobowe, które przekazałeś administratorowi lub dane osobowe, które administrator uzyskał na podstawie realizacji Twojego zamówienia (imię, nazwisko, adres dostawy/faktury, adres e-mail, numer telefonu, numer rejestracyjny i numer NIP w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną).

 2. Administrator przetwarza Państwa dane identyfikacyjne, kontaktowe i inne dane w celu wykonania umowy kupna-sprzedaży, ewentualnej rejestracji użytkownika i utworzenia konta użytkownika, a także ewentualnie w celach marketingowych.

Prawna przyczyna i cel przetwarzania danych osobowych

 1. Prawnym powodem przetwarzania danych osobowych jest.

  1. wykonanie umowy między użytkownikiem a administratorem danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b GDPR (umowa o konto użytkownika, umowa kupna),

  2. uzasadniony interes administratora w zapewnieniu marketingu bezpośredniego (w szczególności w celu wysyłania informacji handlowych i biuletynów) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) GDPR,

  3. Państwa zgoda na przetwarzanie w celu świadczenia marketingu bezpośredniego (w szczególności w celu wysyłania informacji handlowych i biuletynów) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) GDPR w połączeniu z § 7 ust. 2 ustawy nr 480/2004 Dz.U., o niektórych usługach społeczeństwa informacyjnego, w przypadku braku zamówienia na towary lub usługi.

 2. Celem przetwarzania danych osobowych jest.

  • do realizacji Państwa zamówienia oraz do wykonywania praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego łączącego Państwa z administratorem; przy składaniu zamówienia wymagane są dane osobowe, które są niezbędne do skutecznej realizacji zamówienia (imię i nazwisko oraz adres, kontakt), podanie danych osobowych jest wymogiem koniecznym do zawarcia i wykonania umowy, bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy ani jej wykonanie przez administratora,

  • założenia i prowadzenia konta użytkownika, bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy o założenie konta użytkownika,

  • wysyłanie informacji handlowych oraz prowadzenie innych działań marketingowych.

 3. Nie ma automatycznego indywidualnego podejmowania decyzji przez administratora w rozumieniu art. 22 GDPR. 

Prawna przyczyna i cel przetwarzania danych osobowych

 1. Administrator przechowuje dane osobowe

  1. przez okres niezbędny do realizacji praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego łączącego Państwa z administratorem oraz dochodzenia roszczeń wynikających z tego stosunku umownego (przez 15 lat od zakończenia stosunku umownego).

  2. tak długo jak trwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, jednak nie dłużej niż 2 lata od dnia wyrażenia zgody.

 2. Po upływie okresu przechowywania administrator usuwa dane osobowe. 

Odbiorcy danych osobowych (podwykonawcy administratora)

 1. Odbiorcami danych osobowych są osoby
  1. zaangażowane w dostawę towarów / usług / dokonywanie płatności w ramach umowy,
  2. świadczenie usług obsługi e-sklepu oraz innych usług w związku z prowadzeniem e-sklepu,
  3. świadczenie usług marketingowych.
 2. Administrator zamierza przekazać dane osobowe do państwa trzeciego (państwa spoza UE) lub organizacji międzynarodowej. 

Prawa użytkownika

 1. Zgodnie z warunkami GDPR, masz

  1. prawo do dostępu do swoich danych osobowych na podstawie art. 15 GDPR,

  2. prawo do sprostowania danych osobowych zgodnie z art. 16 GDPR lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 GDPR.

  3. Prawo do usunięcia danych osobowych zgodnie z art. 17 GDPR.

  4. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na mocy art. 21 GDPR

  5. prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 GDPR

  6. prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 7 GDPR, w formie pisemnej lub elektronicznej na adres lub e-mail administratora wskazany na początku niniejszych warunków.

 2. Masz również prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych zostało naruszone. 

Warunki zabezpieczenia danych osobowych

 1. Administrator oświadcza, że podjął wszelkie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia danych osobowych.
 2. Administrator zastosował środki techniczne zabezpieczające przechowywanie danych oraz przechowywanie danych osobowych w formie papierowej
 3. Administrator oświadcza, że dostęp do danych osobowych mają jedynie osoby przez niego upoważnione. 

Postanowienia końcowe

 1. Składając zamówienie z formularza zamówienia online, potwierdzasz, że zapoznałeś się z warunkami polityki prywatności i akceptujesz ją w całości.
 2. Administratorowi przysługuje prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Opublikuje nową wersję Polityki Prywatności na swojej stronie internetowej, a także prześle Ci ją na adres e-mail, który podałeś Administratorowi. 

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. 

 

Uwaga: Ten tekst został przetłumaczony maszynowo.
W przypadku jakichkolwiek niejasności lub nieporozumień zawsze obowiązuje oryginalna wersja Ochrony danych osobowych w języku czeskim, które są dostępne tutaj.