+++   Dla klientów końcowych przy zamówieniu powyżej 250 Zł DOSTAWA GRATIS!   +++  

×

Ogólne Warunki Handlowe

Almara Soap, s.r.o.

Miejsce prowadzenia działalności:
Ve Žlíbku 1800/77, 193 00 Praha - Horní Počernice. Czechy
REGON 08730601, NIP CZ08730601
zarejestrowana w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, sygn. akt C 324146

(zwanego dalej "Sprzedającym").

w sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego pod adresem www.almarasoap.com.

Dane kontaktowe sprzedającego:

Adres dostawy:
Almara Soap, s.r.o.
Ve Žlíbku 1800/77, 193 00 Praha - Horní Počernice, Czechy

(zwany dalej "adresem kontaktowym")

Adres e-mail:
info-pl@almarasoap.com

(zwana dalej "Kontaktową wiadomością e-mail")

Telefon:
+48 729 132 888

(zwany dalej "Telefonem Kontaktowym")

 1. Przepisy wstępne

  1. Niniejszy regulamin (w rozumieniu § 1751 ustawy nr 89/2012 Dz. U., kodeks cywilny w obowiązującym brzmieniu, zwany dalej "kodeksem cywilnym") dotyczy zakupów dokonywanych w sklepie internetowym "Mydło Almara" za pośrednictwem interfejsu internetowego znajdującego się pod adresem www.almarasoap.com (zwanego dalej również "interfejsem internetowym sklepu") prowadzonego przez Sprzedawcę.
  2. Regulamin określa i precyzuje podstawowe prawa i obowiązki Sprzedawcy, Kupującego i Użytkownika. Korzystając ze strony internetowej www.almarasoap.com, użytkownik wyraźnie akceptuje niniejsze warunki w częściach dotyczących korzystania ze strony internetowej oraz warunki ochrony danych osobowych. Kupujący, wysyłając zamówienie, a następnie potwierdzając je w interfejsie internetowym sklepu, potwierdza również, że akceptuje niniejsze warunki w całości i że zapoznał się z nimi. Umowa kupna, tj. warunki wraz z zamówieniem i jego akceptacją zostaną przesłane Kupującemu pocztą elektroniczną lub wydrukowane pocztą niezwłocznie po zawarciu umowy kupna lub zostaną dołączone do towaru najpóźniej w momencie dostawy towaru do Kupującego.
  3. Postanowienia odbiegające od tych warunków mogą być uzgodnione w umowie kupna-sprzedaży. Odmienne postanowienia w umowie kupna mają pierwszeństwo przed postanowieniami warunków.
  4. Postanowienia Warunków są integralną częścią Umowy kupna Umowa kupna i Warunki są sporządzone w języku czeskim. Umowa kupna może być zawarta w języku czeskim, chyba że Kupujący i Sprzedający wyraźnie uzgodnią inny język. Niniejszy regulamin jest wyświetlany w interfejsie internetowym sklepu oraz podczas zamawiania towarów, umożliwiając w ten sposób jego archiwizację, odtwarzanie, przechowywanie i wielokrotne przeglądanie przez Użytkownika, co Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się do zachowania regulaminu dla siebie podczas zamawiania towarów w celu późniejszego wielokrotnego przeglądania.
  5. Wszelkie stosunki umowne są regulowane przez niniejsze warunki, a stosunki nieuregulowane przez nie przez kodeks cywilny, a jeżeli stroną umowy jest konsument, przez ustawę nr 634/1992 Dz.U. o ochronie konsumenta, w obowiązującym brzmieniu.
  6. W przypadkach, w których osoba zamierzająca nabyć towar od Sprzedawcy działa w ramach zamawiania towaru w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub w ramach samodzielnego wykonywania zawodu albo jest osobą prawną, nie stosuje się do niej ochrony konsumenckiej wynikającej z niniejszego Regulaminu, w szczególności nie stosuje się odpowiednich postanowień art. 5 - Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży.
 2. Definicja terminów

  1. Kupującym jest osoba fizyczna lub prawna, która zamierza dokonać zakupu towarów za pośrednictwem interfejsu internetowego sklepu. Ze względu na obowiązujące przepisy prawa rozróżnia się Kupującego niebędącego konsumentem oraz Kupującego będącego konsumentem.
  2. Konsumentem jest każda osoba, która poza zakresem swojej działalności gospodarczej lub poza zakresem samodzielnego wykonywania zawodu, zawiera umowę z przedsiębiorcą lub w inny sposób dokonuje z nim transakcji.
  3. Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna lub prawna, która odwiedza interfejs sklepu internetowego. Kupujący jest jednocześnie Użytkownikiem.
  4. Towarami sprzedawanymi za pośrednictwem interfejsu internetowego sklepu są mydła, kosmetyki naturalne, zapachy do domu, świece zapachowe oraz akcesoria i inne powiązane towary wyszczególnione bardziej szczegółowo w interfejsie internetowym sklepu.
 3. Zamówienie i zawarcie umowy kupna-sprzedaży

  1. W przypadku, gdy interfejs internetowy sklepu na to pozwala, Kupujący zamawia towar bez rejestracji w interfejsie internetowym sklepu, tj. bezpośrednio przez interfejs internetowy sklepu lub poprzez komunikację mailową ze Sprzedającym, wysyłając zamówienie na E-mail kontaktowy Sprzedającego lub poprzez zamówienie telefoniczne na Telefon kontaktowy Sprzedającego. Zamówienie bez rejestracji (zamówienie składane drogą elektroniczną lub telefoniczną) musi zawierać dokładną nazwę zamawianego towaru (lub numeryczne oznaczenie towaru) i ilość sztuk oraz dane osobowe Kupującego (imię i nazwisko, adres dostawy, numer telefonu, adres e-mail). Jeśli interfejs internetowy sklepu na to pozwala, Kupujący może uzyskać dostęp do swojego interfejsu użytkownika na podstawie rejestracji w interfejsie internetowym sklepu. Kupujący może zamawiać towary za pomocą swojego interfejsu użytkownika (zwanego dalej "kontem użytkownika").
  2. Konto użytkownika
   1. Podczas rejestracji i zamawiania towarów (przy użyciu konta użytkownika lub w inny sposób) Kupujący zobowiązany jest do podania prawidłowych i prawdziwych informacji. Dane podane przez Użytkownika w koncie Użytkownika oraz podczas zamawiania towarów są uznawane przez Sprzedawcę za prawidłowe i aktualne.
   2. Dostęp do konta użytkownika zabezpieczony jest nazwą użytkownika i hasłem, co do których i innych informacji niezbędnych do dostępu do konta użytkownika, Sprzedawca zobowiązany jest do zachowania poufności i przyjmuje do wiadomości, że Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie tego obowiązku przez Kupującego. Kupujący nie jest uprawniony do zezwalania na korzystanie z konta użytkownika przez osoby trzecie.
   3. Dostęp do konta użytkownika zabezpieczony jest nazwą użytkownika i hasłem, co do których i innych informacji niezbędnych do dostępu do konta użytkownika, Sprzedawca zobowiązany jest do zachowania poufności i przyjmuje do wiadomości, że Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie tego obowiązku przez Kupującego.
   4. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że konto użytkownika może nie być dostępne w sposób ciągły, w szczególności ze względu na konieczną konserwację sprzętu i oprogramowania Sprzedającego lub konieczną konserwację sprzętu i oprogramowania osób trzecich.
  3. Interfejs internetowy sklepu zawiera listę towarów oraz informacje o nich, w tym ceny poszczególnych towarów. Ceny towarów zawierają wszystkie podatki (w tym VAT), cła i inne opłaty. Podane ceny nie obejmują cen i kosztów opakowania, wysyłki lub dostawy towaru do Kupującego. Informacje o kosztach związanych z opakowaniem i transportem lub dostawą Towarów zawarte są w interfejsie internetowym Sklepu oraz w artykule 4 niniejszych Warunków, a w przypadku jakichkolwiek sprzeczności, pierwszeństwo ma cena podana w interfejsie internetowym Sklepu.
  4. Ceny prezentowanych towarów oraz ceny za opakowanie, wysyłkę i dostawę obowiązują przez cały czas, w którym są wyświetlane w interfejsie internetowym sklepu. Ewentualne rabaty od ceny towaru udzielone Kupującemu przez Sprzedawcę nie mogą być łączone, chyba że Sprzedawca wyraźnie zaznaczy inaczej.
  5. Zachowana jest możliwość zawarcia przez Sprzedającego umowy kupna-sprzedaży na indywidualnie uzgodnionych z Kupującym warunkach.
  6. Prezentacja towarów umieszczona w interfejsie internetowym sklepu ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty Sprzedającego (ani jego propozycji zawarcia umowy; § 1732 ust. 2 Kodeksu cywilnego nie ma zastosowania). Sprzedający nie jest zobowiązany do zawarcia umowy kupna-sprzedaży dotyczącej tak przedstawionych towarów. Oferta oznaczona jako "specjalna" jest ważna do czasu wyprzedania towaru lub do końca obowiązywania oferty, zgodnie z informacją na interfejsie internetowym sklepu, do czasu wycofania oferty lub do czasu jej ponownej aktualizacji. Sprzedawca udziela różnego rodzaju rabatów. Każda zniżka ma swoje zasady stosowania. W przypadku, gdy kupon rabatowy lub zniżkowy zostanie zrealizowany przez Kupującego niezgodnie z regulaminem kuponu rabatowego lub zniżkowego, Sprzedawca ma prawo odmówić realizacji kuponu rabatowego lub zniżkowego. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany o tym fakcie i będzie miał możliwość zrealizowania zamówienia bez zastosowania zniżki lub kuponu. Zasady i warunki korzystania z danego rabatu lub promocji marketingowej są wskazane bezpośrednio przy rabacie lub promocji marketingowej w formie informacji lub przy rabacie lub promocji marketingowej znajduje się link do interfejsu internetowego sklepu, gdzie szczegółowo opisane są zasady udzielania rabatu lub promocji marketingowej.
  7. Aby zamówić towar, Kupujący wypełnia formularz zamówienia (lub podaje odpowiednie informacje podczas komunikacji telefonicznej lub mailowej) w interfejsie internetowym sklepu, który zawiera w szczególności informacje o:
   • zamówiony towar (kupujący "wkłada" zamówiony towar do elektronicznego koszyka interfejsu internetowego sklepu, wskazuje ilość towaru, ewentualnie oznaczenie towaru według pozycji w prezentacji/katalogu Sprzedającego, jego rozmiar i kolor),
   • sposób zapłaty ceny zakupu towaru, szczegóły dotyczące wymaganego sposobu dostawy zamówionego towaru, w tym adres dostawy,
   • dane identyfikacyjne i kontaktowe Kupującego, w tym dane do faktury (jeśli są wymagane); oraz
   • informacje o kosztach związanych z pakowaniem, transportem lub dostawą towarów
    (zwane dalej łącznie "Zamówieniem").
  8. Przed wysłaniem zamówienia do Sprzedawcy, Kupujący ma możliwość sprawdzenia i zmiany danych, które Kupujący wprowadził do zamówienia, w tym w zakresie możliwości wykrycia i poprawienia przez Kupującego błędów powstałych przed i w trakcie wprowadzania danych do zamówienia. Kupujący przesyła zamówienie do Sprzedawcy poprzez kliknięcie na przycisk "ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE". Dane podane w zamówieniu Sprzedawca uznaje za prawidłowe. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia potwierdzi Kupującemu jego otrzymanie za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail Kupującego wskazany w zamówieniu lub na jego koncie użytkownika (w przypadku sprzeczności rozstrzygający jest adres w zamówieniu; zwany dalej "adresem e-mail Kupującego"), z zastrzeżeniem, że o ile w potwierdzeniu nie postanowiono inaczej, potwierdzenie to nie stanowi samo w sobie przyjęcia zamówienia w rozumieniu pkt 3.j. niniejszych Warunków, tj. nie jest zawarciem umowy kupna-sprzedaży.
  9. Sprzedający jest zawsze uprawniony do zażądania od Kupującego dodatkowego potwierdzenia zamówienia lub weryfikacji tożsamości Kupującego (np. pisemnie, faksem lub telefonicznie). Jeżeli zamówienie lub tożsamość Kupującego nie zostanie potwierdzona lub zweryfikowana przez Kupującego na żądanie Sprzedającego, zamówienie uważa się za nieważne, a umowa kupna nie zostanie zawarta. W przypadku stwierdzenia braków, w szczególności niekompletności lub niezgodności danych dotyczących osób uprawnionych do zamawiania towarów, Sprzedawca jest uprawniony do nieuwzględnienia zamówienia. Sprzedawca jest uprawniony do odrzucenia (lub nieuwzględnienia) zamówienia, które nie spełnia zasadniczych wymagań lub do zwrócenia go do uzupełnienia i wyznaczenia w tym celu odpowiedniego terminu. W przeciwnym razie zamówienie będzie traktowane tak, jakby nigdy nie zostało dostarczone.
  10. Stosunek umowny pomiędzy Sprzedającym a Kupującym powstaje (tzn. umowa kupna zostaje zawarta) z chwilą doręczenia przyjęcia zamówienia (akceptacji; dalej "przyjęcie zamówienia"), które Sprzedający przesyła Kupującemu pocztą elektroniczną na adres elektroniczny Kupującego, a jeśli to nie nastąpi, to z chwilą zapłaty pełnej ceny kupna lub przyjęcia zamówionego towaru przez Kupującego, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Przyjęcie zamówienia (akceptacja) może być częścią potwierdzenia otrzymania zamówienia zgodnie z punktem 3.h. (jeśli jest to wyraźnie określone w potwierdzeniu) lub może nastąpić oddzielnie po potwierdzeniu.
  11. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Sprzedający nie jest zobowiązany do zawarcia Umowy Sprzedaży, w szczególności z osobami, które uprzednio naruszyły Umowę Sprzedaży (w tym Regulamin).
  12. Kupujący wyraża zgodę na wykorzystanie środków komunikacji na odległość przy zawieraniu umowy kupna-sprzedaży. Koszty poniesione przez Kupującego przy korzystaniu ze środków porozumiewania się na odległość w związku z zawarciem Umowy sprzedaży (w szczególności koszt połączenia internetowego, koszt rozmów telefonicznych) ponosi Kupujący we własnym zakresie. Koszty te nie różnią się od stawki podstawowej.
  13. Przez umowę kupna Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu towar określony w zamówieniu, a Kupujący zobowiązuje się odebrać towar od Sprzedającego lub wybranego przez niego przewoźnika i zapłacić Sprzedającemu cenę kupna towaru określonego w zamówieniu.
  14. W przypadku wystąpienia oczywistego błędu technicznego ze strony Sprzedającego przy podawaniu ceny towaru w interfejsie internetowym sklepu lub podczas procesu zamawiania, Sprzedający nie jest zobowiązany do dostarczenia Kupującemu towaru za tę oczywiście błędną cenę, nawet jeśli Kupującemu zostało wysłane potwierdzenie przyjęcia zamówienia zgodnie z punktem 3.j. niniejszych warunków.
  15. Sprzedający powiadomi Kupującego, jeśli cena podana dla towaru w interfejsie internetowym sklepu lub podczas procesu składania zamówienia nie jest już aktualna. Jeżeli Kupujący nie zgadza się na podwyższenie ceny, zarówno Sprzedający jak i Kupujący mogą odstąpić od umowy kupna-sprzedaży.
  16. Kupujący może anulować zamówienia jeszcze nie potwierdzone przez Sprzedawcę zgodnie z pkt 3.j. poprzez wiadomość telefoniczną lub mailową na kontaktowy numer telefonu lub adres mailowy Sprzedawcy. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedającego zgodnie z pkt 3.j. są wiążące. Nawet wiążące zamówienie może zostać anulowane po wcześniejszym uzgodnieniu ze Sprzedawcą. W przypadku, gdy zamówienie nie zostanie anulowane przed wysyłką, a zostanie wysłane, Kupujący może być zobowiązany do zwrotu kosztów związanych z wysyłką i zwrotem towaru spowodowanych anulowaniem zamówienia. W przypadku towarów wykonywanych na miarę lub na życzenie Kupującego, zamówienie może być anulowane tylko do czasu wyprodukowania towaru.
 4. Warunki płatności i dostawy

  1. Wraz z ceną zakupu Kupujący zobowiązany jest również do zapłaty Sprzedawcy kosztów związanych z opakowaniem i dostawą towaru, których wysokość wskazana jest w interfejsie internetowym sklepu oraz zostanie wskazana w zamówieniu i jego przyjęciu. O ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej, cena zakupu obejmuje również koszty związane z dostawą Towarów.
  2. Kupujący ma możliwość zapłacenia ceny zakupu towaru Sprzedającemu za pomocą któregokolwiek z niżej wymienionych sposobów:
   • płatność gotówką - przy odbiorze osobistym na adres kontaktowy Sprzedającego;
   • płatność gotówką - przy wysyłce towaru za pobraniem (pocztą lub w oddziale firmy Zásilkovna);
   • przelewem bankowym na konto Sprzedawcy podane na stronie internetowej Sprzedawcy (zwane dalej "Kontem Sprzedawcy");
   • płatność bezgotówkowa za pośrednictwem Payment Gateway przy użyciu jednej z następujących kart płatniczych stosowanych do płatności online: Visa, Visa Electron, Mastercard, Mastercard Electronic i Maestro
  3. Wszelkie dodatkowe płatności Kupującego w związku z powyższymi sposobami zapłaty ceny towaru są wskazane w interfejsie internetowym sklepu, w zamówieniu i zostaną wskazane w przyjęciu zamówienia.
  4. Sposób zapłaty zostanie określony przez Kupującego w zamówieniu (gdzie zostaną również określone inne płatności związane z wybranym sposobem zapłaty).
  5. Płatność za towar dokonywana jest w złotych polskich (PLN).
  6. Sprzedający zazwyczaj nie wymaga wpłaty zaliczki na poczet ceny zakupu towaru lub podobnej płatności. W uzasadnionych przypadkach (zwłaszcza w przypadku zamówień o łącznej cenie powyżej 1000 PLN) może to zrobić. Sprzedający jest uprawniony do żądania zapłaty pełnej ceny towaru przed jego wysyłką lub wydaniem Kupującemu (§ 2119 (1) Kodeksu cywilnego nie ma zastosowania).
  7. W przypadku płatności gotówką lub za pobraniem cena zakupu jest płatna przy odbiorze towaru. W przypadku płatności bezgotówkowej cena zakupu jest płatna w ciągu trzech dni od wysłania zamówienia.
  8. W przypadku płatności bezgotówkowej Kupujący zobowiązany jest do zapłaty ceny zakupu towaru wraz ze zmiennym symbolem płatności - numerem zamówienia. W przypadku płatności bezgotówkowej zobowiązanie Kupującego do zapłaty ceny zakupu zostaje spełnione w momencie zaksięgowania odpowiedniej kwoty na koncie Sprzedającego.
  9. Jeżeli jest to zwyczajowo przyjęte w stosunkach handlowych lub jeżeli wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Sprzedający wystawi Kupującemu dokument podatkowy - fakturę z tytułu płatności dokonanych na podstawie Umowy kupna. Sprzedający jest płatnikiem podatku od towarów i usług. Sprzedający wystawi dokument podatkowy - fakturę dla Kupującego po zapłaceniu ceny zakupu towaru i prześle ją w formie elektronicznej na adres elektroniczny Kupującego.
  10. Towary, które znajdują się w magazynie, Sprzedawca w przypadku płatności za pobraniem przekaże przewoźnikowi nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania zamówienia. W przypadku płatności przelewem, Sprzedający wyda towar przewoźnikowi w ciągu 3 dni roboczych od zaksięgowania odpowiedniej kwoty na swoim koncie. Częściowa dostawa zamówionego towaru jest dopuszczalna, o ile nie uzgodniono inaczej.
  11. Towary, których nie ma w magazynie, są wysyłane przez Sprzedawcę w możliwie najkrótszym czasie. Kupujący zostanie poinformowany z wyprzedzeniem o dokładnej dacie. W przypadku, gdy towar nie może być dostarczony na pierwotnych warunkach z przyczyn obiektywnych (towar nie jest już produkowany, dostawca zaprzestał dostarczania towaru, cena lub koszt dostawy znacznie wzrosły), lub spełnienie świadczenia staje się obiektywnie niemożliwe, lub gdy Kupujący nie uregulował wszystkich zobowiązań wobec Sprzedającego należnych w dniu zamówienia, Sprzedający ma prawo odstąpić od umowy kupna. Sprzedający niezwłocznie poinformuje Kupującego o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. W przypadku, gdy Kupujący zapłacił już cenę zakupu w całości lub w części, otrzymana kwota zostanie zwrócona Kupującemu bezgotówkowo na konto podane mu w tym celu przez Kupującego lub na konto, z którego zostały przelane środki na zapłatę ceny zakupu (o ile Kupujący nie przekaże ich w ciągu 3 dni od odstąpienia Sprzedającemu), w ciągu 5 dni od odstąpienia od umowy zakupu.
  12. Towar oznaczony jako "Towar do rezerwacji" można zamówić wyłącznie na podstawie rezerwacji dokonanej za pośrednictwem konta użytkownika. O wstępnym terminie dostawy towaru Kupujący zostanie poinformowany drogą mailową. Kupujący ma prawo do anulowania rezerwacji w ciągu trzech dni od wysłania wstępnego terminu dostawy. Jeżeli tego nie uczyni, zastrzeżenie staje się wiążące. W celu dokonania rezerwacji Sprzedający ma prawo zażądać od Kupującego zadatku w wysokości do 100% ceny towaru. Jeżeli Kupujący nie odbierze zamówionego towaru w terminie 30 dni od dnia, w którym został poinformowany o możliwości jego odbioru, Sprzedawca ma prawo wykorzystać kaucję na pokrycie wydatków poniesionych w związku z dostarczeniem i przechowywaniem towaru, jednak nie więcej niż do wysokości kaucji. W przypadku, gdy Sprzedający nie jest w stanie dostarczyć towaru zastrzeżonego, stosuje się postępowanie zgodnie z art. 4.k. niniejszych Warunków.
  13. Sposoby dostawy są wymienione w interfejsie internetowym sklepu. Konkretny sposób dostawy zostanie wybrany przez Kupującego w zamówieniu i potwierdzony przez Sprzedawcę w przyjęciu zamówienia.
  14. Koszt dostawy towaru w zależności od sposobu wysyłki i odbioru towaru jest wskazany w interfejsie internetowym sklepu, zostanie wskazany w zamówieniu Kupującego oraz w przyjęciu zamówienia przez Sprzedającego. Przy zamówieniu towarów o łącznej wartości powyżej określonej kwoty, koszt dostawy towaru może być bezpłatny. Użytkownik może znaleźć informacje o wysokości tej kwoty na interfejsie internetowym e-sklepu.
  15. W przypadku, gdy Kupujący nie odbierze towaru lub nie odstąpi od umowy kupna zgodnie z niniejszymi warunkami, Sprzedający ma prawo do rekompensaty kosztów związanych z dostawą towaru i jego magazynowaniem (za magazynowanie u Sprzedającego za każdy dzień zwłoki w wysokości maksymalnie 2,- zł, ale maksymalnie łącznie 100,- zł lub do wysokości ceny kupna, jeżeli jest ona niższa niż 100,- zł), jak również innych kosztów poniesionych przez Sprzedającego w związku z nieodebraniem towaru przez Kupującego oraz ma prawo do odstąpienia od umowy kupna.
  16. W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie Kupującego konieczne jest dostarczenie towaru wielokrotnie lub w sposób inny niż uzgodniony, Kupujący zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z taką dostawą.
  17. Dostawa towaru w rozumieniu niniejszych warunków oznacza moment dostarczenia towaru do Kupującego zgodnie z umową kupna-sprzedaży. Nieuzasadnionej odmowy przyjęcia towaru przez Kupującego nie uważa się za niewykonanie przez Sprzedającego dostawy towaru. Przy odbiorze towaru Kupujący powinien sprawdzić nienaruszalność opakowania towaru i niezwłocznie powiadomić przewoźnika oraz Sprzedawcę o ewentualnych wadach. Odmowa przyjęcia przesyłki ze względu na uszkodzone opakowanie nie będzie uznawana za nieuzasadnioną odmowę przyjęcia towaru. Poprzez podpisanie dowodu dostawy Kupujący potwierdza, że przesyłka towaru spełniła wszystkie wymagania i przyjmuje do wiadomości, że reklamacja towaru z powodu uszkodzenia opakowania przesyłki nie jest już możliwa.
  18. Kupujący nabywa prawo własności do towaru poprzez zapłatę pełnej ceny zakupu towaru (łącznie z kosztami opakowania i dostawy), ale nie przed wejściem w posiadanie towaru. Odpowiedzialność za przypadkowe zniszczenie, uszkodzenie lub utratę towaru przechodzi na Kupującego w momencie odbioru towaru lub w momencie, w którym Kupujący był zobowiązany do odbioru towaru, ale nie uczynił tego wbrew umowie sprzedaży (tzn. z reguły w momencie, w którym towar jest gotowy do odbioru).
 5. Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży

  1. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z postanowieniami § 1837 Kodeksu Cywilnego, Kupujący nie może odstąpić od umowy o świadczenie usług, jeżeli zostały one wykonane za jego uprzednią wyraźną zgodą przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub o dostawę towarów, dostawy towarów, które zostały zmodyfikowane zgodnie z życzeniem Kupującego lub dla jego osoby, dostawy towarów w zamkniętych opakowaniach, które Kupujący usunął z opakowania i których nie można zwrócić ze względów higienicznych, dostawy towarów łatwo psujących się oraz towarów, które po dostarczeniu zostały nieodwracalnie zmieszane z innymi towarami, dostawy gazet, czasopism lub magazynów.
  2. Jeśli nie jest to przypadek, o którym mowa w punkcie 5.a. lub w każdym innym przypadku, w którym nie można odstąpić od Umowy kupna, Kupujący ma prawo odstąpić od Umowy kupna w ciągu czternastu (14) dni od otrzymania towaru zgodnie z postanowieniami artykułu 1829(1) Kodeksu cywilnego. Odstąpienie od Umowy kupna musi zostać przesłane Sprzedawcy w terminie zgodnym ze zdaniem poprzednim, na Adres kontaktowy Sprzedawcy lub na E-mail kontaktowy Sprzedawcy.
  3. W przypadku odstąpienia od Umowy kupna zgodnie z punktem 5.b. niniejszych Warunków, Umowa kupna zostaje anulowana od samego początku. Towar musi zostać zwrócony Sprzedawcy w inny sposób niż za pobraniem (czego Sprzedawca nie akceptuje) w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy sprzedaży na Adres kontaktowy Sprzedawcy. Towar musi być zwrócony Sprzedawcy nieuszkodzony, nienoszony i nie zabrudzony oraz, jeśli to możliwe, w oryginalnym opakowaniu.
  4. Kupujący powinien dołączyć do zwracanego towaru kopię dowodu dostawy i faktury, jeśli została wystawiona, a także pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy kupna-sprzedaży oraz wybrany sposób zwrotu pieniędzy (przelew bankowy, osobisty odbiór gotówki lub przekaz pocztowy lub inne). Oświadczenie musi zawierać również adres kontaktowy Kupującego, numer telefonu oraz adres e-mail.
  5. W ciągu dziesięciu (10) dni od zwrotu towaru przez Kupującego zgodnie z punktem 5.c Warunków Sprzedający jest uprawniony do sprawdzenia zwróconego towaru, w szczególności do stwierdzenia, czy zwrócony towar nie jest uszkodzony, zużyty lub częściowo zużyty.
  6. Sprzedający zwróci Kupującemu środki (w tym koszty dostawy) otrzymane od Kupującego na podstawie Umowy Sprzedaży w ciągu 14 dni od odstąpienia Kupującego od Umowy Sprzedaży w (i) taki sam sposób, w jaki otrzymał je od Kupującego lub (ii) w sposób żądany przez Kupującego, (iii) ale w każdym przypadku poprzez przesłanie go na rachunek bankowy lub konto, z którego środki zostały przelane w celu zapłaty ceny zakupu (chyba że Kupujący powiadomi Sprzedającego o takim rachunku w ciągu 10 dni od wypłaty), na co Kupujący niniejszym wyraża zgodę, pod warunkiem, że Kupujący nie poniesie w ten sposób żadnych dalszych kosztów. W przypadku odstąpienia od umowy kupna przez Kupującego, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu otrzymanych środków pieniężnych Kupującemu, zanim Kupujący nie zwróci towaru Sprzedawcy lub nie udowodni, że wysłał towar Sprzedawcy.
  7. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca zwróci Kupującemu koszt dostawy towaru w wysokości odpowiadającej najtańszemu oferowanemu sposobowi dostawy.
  8. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że jeżeli zwracany przez niego towar jest uszkodzony, zużyty lub częściowo zużyty, Sprzedawcy przysługuje prawo do odszkodowania za poniesione przez Kupującego szkody. Sprzedający jest uprawniony do jednostronnego potrącenia roszczenia o zapłatę szkody z roszczeniem Kupującego o zwrot ceny zakupu i kosztów dostawy.
  9. Wysyłając towar Kupujący zobowiązany jest do zapakowania go w odpowiednie opakowanie, tak aby nie uległ on uszkodzeniu lub zniszczeniu. Towary znacznie uszkodzone lub zniszczone w transporcie z powodu użycia nieodpowiedniego opakowania nie podlegają zwrotowi ceny zakupu i kosztów dostawy.
  10. Koszty związane z odesłaniem towaru do Sprzedającego w przypadku odstąpienia od umowy kupna przez Kupującego ponosi Kupujący, nawet jeśli towar ze względu na swój charakter nie może być odesłany zwykłą drogą pocztową. Sprzedający jest uprawniony do zaliczenia swoich rzeczywistych kosztów zwrotu towaru na poczet ceny zakupu oraz kosztów dostawy towaru do zwrotu do Kupującego.
  11. Sprzedający i Kupujący są uprawnieni do odstąpienia od umowy kupna w każdym czasie, aż do momentu odbioru towaru przez Kupującego. W tym przypadku Sprzedający zwróci Kupującemu cenę zakupu bezgotówkowo na konto podane mu w tym celu przez Kupującego lub konto, z którego zostały przelane środki na zapłatę ceny zakupu (jeśli Kupujący nie przekaże żadnego w ciągu 5 dni od wypłaty Sprzedającemu).
  12. Jeżeli wraz z towarem przekazywany jest prezent, to stosowna umowa darowizny zawierana jest z zastrzeżeniem, że w przypadku odstąpienia od umowy kupna przez którąkolwiek ze stron, umowa darowizny przestaje obowiązywać, a Kupujący zobowiązany jest do zwrotu prezentu wraz z towarem.
 6. Odpowiedzialność za wady i postępowanie reklamacyjne

  1. Uprawnienia Kupującego wynikające z wadliwego wykonania umowy regulują odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego (w szczególności przepisy §§ 1914 do 1925, 2099 do 2117 i 2158 do 2174 kodeksu cywilnego).
  2. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Kupującego za to, że towar jest wolny od wad w momencie jego odbioru. W szczególności Sprzedający odpowiada wobec Kupującego, że w chwili przyjęcia towaru przez Kupującego:
   1. towar posiada właściwości uzgodnione między stronami, a w przypadku braku porozumienia posiada właściwości opisane przez sprzedawcę lub producenta lub oczekiwane przez Kupującego ze względu na charakter towaru i na podstawie przeprowadzonej przez nich reklamy,
   2. towar nadaje się do celu określonego przez Sprzedającego dla jego użycia lub do którego towary tego rodzaju są zwykle używane,
   3. towar odpowiada pod względem jakości lub wykonania uzgodnionej próbce lub wzorcowi, jeśli jakość lub wykonanie zostały określone zgodnie z uzgodnioną próbką lub wzorcem,
   4. towary są w odpowiedniej ilości, miarce lub wadze; oraz
   5. towary są zgodne z wymogami przepisów.
  3. Postanowienia, o których mowa w poprzednim akapicie warunków, nie mają zastosowania do towarów sprzedawanych po niższej cenie do wady, dla której uzgodniono niższą cenę, do zużycia towaru spowodowanego jego normalnym użytkowaniem, w przypadku towarów używanych do wady odpowiadającej stopniowi użytkowania lub zużycia, które towar miał w momencie przejęcia przez kupującego, lub jeżeli wynika to z właściwości towaru.
  4. Jeżeli wada ujawni się w ciągu sześciu miesięcy od otrzymania towaru, towar uznaje się za wadliwy w momencie otrzymania.
  5. Uprawnienia z tytułu wadliwego wykonania umowy, w tym odpowiedzialność z tytułu rękojmi, Kupujący będzie kierował do Sprzedawcy na Adres Kontaktowy Sprzedawcy (inne sposoby zgłaszania wad zgodnie z Procedurą Reklamacyjną nie są w żaden sposób ograniczone). Za moment zgłoszenia reklamacji uważa się moment, w którym Sprzedawca otrzymał od Kupującego reklamowany towar.
 7. Procedura składania skarg

  1. Procedura reklamacyjna reguluje sposób i warunki reklamacji wad towarów i roszczeń z tytułu gwarancji jakości przez konsumenta, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego i ustawy nr 634/1995 Dz.
  2. W przypadku wszystkich towarów sprzedawanych przez Sprzedawcę Kupującemu będącemu konsumentem, Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Kupującego za to, że towar jest wolny od wad w momencie jego otrzymania oraz że wady towaru konsumpcyjnego nie wystąpią w ciągu dwudziestu czterech miesięcy od otrzymania towaru przez Kupującego. W przypadku produktów kosmetycznych data minimalnej trwałości jest oznaczona słowami "Najlepiej spożyć przed...". Data przydatności do spożycia nie musi być podawana na opakowaniu produktu o minimalnym okresie przechowywania dłuższym niż 30 miesięcy. W przypadku tych produktów stosuje się symbol otwartego pojemnika na krem, wewnątrz którego znajduje się oznaczenie okresu, przez jaki produkt może być używany po otwarciu, np. jeżeli symbol otwartego pojemnika wskazuje 12M, oznacza to, że krem należy zużyć w ciągu 12 miesięcy od otwarcia.
  3. W przypadku, gdy w okresie gwarancyjnym (w przypadku gwarancji jakości) lub w okresie zgodnie z poprzednim ustępem wystąpi wada towaru, z powodu której nie można prawidłowo użytkować zakupionego produktu, a wadę tę można usunąć, Kupujący ma prawo do bezpłatnej naprawy. W przypadku wady usuwalnej produktu, który nie został jeszcze użyty, Kupujący ma prawo żądać wymiany wadliwego produktu na wolny od wad zamiast usunięcia wady. W przypadku wady usuwalnej Kupujący ma również prawo do stosownego upustu od ceny zakupu. W przypadku wady, której nie da się usunąć i która uniemożliwia prawidłowe użytkowanie towaru jako towaru bez wady, Kupujący ma prawo do wymiany towaru, do stosownego rabatu od ceny zakupu lub do odstąpienia od umowy kupna. Uprawnienia z tytułu wadliwego świadczenia nie przysługują Kupującemu, jeżeli wiedział o wadzie przed odbiorem towaru lub jeżeli wadę spowodował Kupujący. Kupujący nie ma prawa do odstąpienia od umowy kupna lub żądania dostarczenia nowej rzeczy, jeżeli nie może zwrócić rzeczy w stanie, w jakim ją otrzymał, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez prawo. Jeżeli Kupujący nie odstąpi od umowy kupna lub nie skorzysta z prawa do dostarczenia nowej rzeczy bez wad, do wymiany części rzeczy lub do naprawy rzeczy, może on żądać stosownego obniżenia ceny kupna. Kupujący ma prawo do stosownego rabatu także wtedy, gdy Sprzedający nie może dostarczyć rzeczy nowej bez wad, wymienić jej części lub naprawić, jak również wtedy, gdy Sprzedający nie zdoła usunąć wady w rozsądnym czasie albo gdy usunięcie wady sprawiłoby Kupującemu znaczne trudności.
  4. Kupujący jest zobowiązany do zgłoszenia Sprzedawcy reklamacji bez zbędnej zwłoki od stwierdzenia wady. Otrzymane reklamacje będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od daty zgłoszenia reklamacji, chyba że Sprzedający i Kupujący postanowią inaczej.
  5. Datą zgłoszenia reklamacji jest data dostarczenia towaru na adres Sprzedawcy.
  6. Gwarancja nie dotyczy towarów, których reklamacja została zgłoszona po upływie okresu gwarancyjnego oraz zużycia spowodowanego użytkowaniem. Gwarancja nie obejmuje wad spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem, nieprzestrzeganiem instrukcji, niewłaściwą konserwacją lub niewłaściwym przechowywaniem. W przypadku towaru używanego Sprzedający nie odpowiada za wady odpowiadające stopniowi dotychczasowego użytkowania lub zużycia; w przypadku towaru sprzedawanego po niższej cenie Sprzedający nie odpowiada za wadę, dla której uzgodniono niższą cenę; zamiast prawa do wymiany Kupujący w przypadkach określonych w niniejszym zdaniu jest uprawniony do stosownego rabatu. Niewielkie różnice w jakości, wielkości, wzorze i kolorze towarów są dopuszczalne w przypadku produktów wykonanych ręcznie i rękodzielniczych i nie są traktowane jako wada podlegająca reklamacji.
  7. Roszczenie może być zgłoszone w następujący sposób:
   • Poinformowanie Sprzedawcy telefonicznie, mailowo lub pisemnie.
   • Dostarczenie (za wyjątkiem przesyłki pobraniowej, która nie jest akceptowana przez Sprzedawcę) reklamowanego towaru na adres siedziby Sprzedawcy. Przy wysyłce Kupujący zapakuje towar w odpowiednie opakowanie, aby zapobiec uszkodzeniu lub zniszczeniu. Do reklamowanego towaru należy dołączyć kopię dowodu dostawy lub faktury z opisem wady i propozycją rozwiązania reklamacji.
  8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia osób lub uszkodzenia mienia lub towarów spowodowane niewłaściwą obsługą lub niewłaściwym użytkowaniem towarów lub zaniedbaniem.
 8. Ochrona danych osobowych

  1. Ochrona danych osobowych Użytkownika, będącego osobą fizyczną, jest zapewniona zgodnie z ustawą nr 110/2019 Dz. U., o ochronie danych osobowych, z późniejszymi zmianami oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (GDPR).
  2. Sprzedawca oświadcza, że jest aktualnie zarejestrowany w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych pod numerem rejestracyjnym 40514.
  3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Sprzedawca przetwarza następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz adres dostawy i adres do faktury, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania, numer identyfikacyjny oraz numer identyfikacji podatkowej w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, adres e-mail oraz numer telefonu lub inne dane osobowe podane przez Użytkownika w zamówieniu lub przy rejestracji konta użytkownika (dalej łącznie również "dane osobowe"), do czasu bezwzględnie koniecznego do realizacji celów, dla których dane osobowe zostały pozyskane (tj.  dla celów zarządzania kontem Użytkownika, itp.) Na wykorzystanie danych osobowych w celu przesyłania Użytkownikowi informacji i komunikatów handlowych Użytkownik musi wyrazić wyraźną zgodę. Zgodę zawsze można wycofać. Zgoda lub jej brak w związku z przesyłaniem informacji i komunikatów handlowych nie jest warunkiem, który uniemożliwiałby zawarcie umowy kupna-sprzedaży.
  4. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, w tym inne ustawowe uprawnienia do tych danych. Użytkownik oświadcza, że został poinformowany, że dane osobowe mogą zostać usunięte z bazy danych Sprzedawcy w określonych przypadkach na pisemny wniosek Użytkownika. Dane osobowe Użytkownika są w pełni zabezpieczone przed nadużyciami. Sprzedawca nie przekazuje danych osobowych Użytkownika innym osobom. Wyjątek stanowią zewnętrzni przewoźnicy oraz osoby uczestniczące w dostawie towaru do Kupującego, którym dane osobowe Kupującego przekazywane są w minimalnym zakresie niezbędnym do dostawy towaru.
  5. Dane osobowe będą przetwarzane tylko przez niezbędny okres czasu. Dane osobowe będą przetwarzane w formie elektronicznej w sposób zautomatyzowany lub w formie papierowej w sposób niezautomatyzowany.
  6. Użytkownik potwierdza, że podane przez niego dane osobowe są zgodne z prawdą i że został poinformowany, że jest to dobrowolne podanie danych osobowych.
  7. W przypadku, gdy Użytkownik uważa, że Sprzedawca lub podmiot przetwarzający dokonuje przetwarzania jego danych osobowych sprzecznego z ochroną życia prywatnego i osobistego Użytkownika lub sprzecznego z prawem, w szczególności gdy dane osobowe są nieprawidłowe ze względu na cel ich przetwarzania, może:
    • poproś Sprzedawcę lub procesor o wyjaśnienie,
    • zażądać od Sprzedawcy lub Procesora naprawienia powstałego w ten sposób stanu. W szczególności może to polegać na blokowaniu, poprawianiu, uzupełnianiu lub niszczeniu danych osobowych. Jeżeli żądanie Użytkownika zgodnie ze zdaniem poprzedzającym okaże się uzasadnione, Sprzedawca lub Przetwarzający niezwłocznie usunie wadę. Jeżeli Sprzedawca lub Przetwarzający nie zastosuje się do żądania, Użytkownik ma prawo do bezpośredniego kontaktu z Urzędem Ochrony Danych. Niniejsze postanowienie nie narusza prawa Kupującego do skierowania skargi bezpośrednio do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Jeżeli Użytkownik zażąda informacji o przetwarzaniu jego danych osobowych, Sprzedawca jest zobowiązany do udzielenia mu tych informacji. Sprzedawca ma prawo żądać uzasadnionej opłaty za udzielenie informacji zgodnie ze zdaniem poprzednim, nieprzekraczającej kosztów niezbędnych do udzielenia informacji.
  9. Skrócone informacje na temat przetwarzania danych osobowych są zawarte w Warunkach ochrony danych osobowych wymienionych na interfejsie internetowym Sprzedawcy (stopka strony internetowej).
  10. Interfejs internetowy sklepu korzysta z Google Analytics, dostarczanego przez Google, Inc ("Google"). Google Analytics wykorzystuje pliki "cookies", czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerach Użytkowników interfejsu internetowego sklepu, które umożliwiają analizę korzystania z interfejsu internetowego sklepu przez Użytkowników. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z interfejsu internetowego sklepu i sporządzania raportów dotyczących jego aktywności dla Sprzedawcy i operatora interfejsu internetowego sklepu oraz ogólnie dla korzystania z Internetu. Google może również ujawnić te informacje osobom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli osoby trzecie przetwarzają te informacje dla Google. Google nie będzie łączyć adresu IP Użytkowników z żadnymi innymi posiadanymi przez siebie danymi. Użytkownicy interfejsu internetowego sklepu mogą zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, jednak w takim przypadku możliwe jest, że pełna funkcjonalność interfejsu internetowego sklepu nie będzie w pełni wykorzystana. Korzystając z interfejsu internetowego Sklepu, Użytkownicy wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących ich danych w sposób i w celach określonych powyżej.
 9. Doręczanie korespondencji

  1. O ile nie uzgodniono inaczej, wszelka korespondencja związana z Umową Sprzedaży musi być dostarczana drugiej stronie w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty elektronicznej, osobiście lub listem poleconym za pośrednictwem operatora pocztowego (według wyboru nadawcy). Przesyłki są dostarczane Użytkownikowi na adres e-mail wskazany w jego koncie użytkownika lub w zamówieniu, lub w ramach komunikacji między stronami.
  2. Wiadomość została dostarczona:'
   • w przypadku dostawy pocztą elektroniczną - w momencie jej otrzymania na serwerze poczty przychodzącej; integralność wiadomości przesyłanych pocztą elektroniczną może być zapewniona przez certyfikat,
   • w przypadku doręczenia osobistego lub za pośrednictwem operatora pocztowego - poprzez odbiór przesyłki przez odbiorcę,
   • w przypadku doręczenia osobistego lub za pośrednictwem operatora pocztowego, także poprzez odmowę przyjęcia przesyłki, jeżeli adresat (lub osoba upoważniona do odbioru przesyłki w jego imieniu) odmawia przyjęcia przesyłki (wyjątek stanowi odmowa przyjęcia przesyłki nadanej za pobraniem na rzecz Sprzedawcy, co jest wyraźnie wyłączone w niniejszych Warunkach),
   • w przypadku doręczenia za pośrednictwem operatora pocztowego - z upływem dziesięciu (10) dni od złożenia przesyłki i wezwania adresata do odbioru złożonej przesyłki, jeżeli przesyłka została złożona u operatora pocztowego, nawet jeżeli adresat nie został poinformowany o złożeniu przesyłki.
 10. Postanowienia końcowe

  1. Jeżeli stosunek związany z korzystaniem ze strony internetowej lub stosunek prawny na podstawie umowy kupna zawiera element międzynarodowy (zagraniczny), to strony zgadzają się, że stosunek ten podlega prawu czeskiemu. Nie narusza to praw konsumenta wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa innych państw, które zapewniają konsumentowi wyższy poziom ochrony.
  2. W sprawach nieuregulowanych Umową Zakupu (w tym zamówieniem i jego przyjęciem lub jakąkolwiek komunikacją między stronami) stosunek prawny reguluje niniejszy Regulamin zamieszczony w interfejsie internetowym Sklepu. Informacje dotyczące poszczególnych czynności technicznych prowadzących do zawarcia Umowy sprzedaży dostępne są w interfejsie internetowym Sklepu.
  3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy wynikające z ingerencji osób trzecich w interfejs internetowy sklepu lub jego użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem. Korzystając z interfejsu internetowego Sklepu, Użytkownik nie mogą używać mechanizmów, oprogramowania, skryptów lub innych procedur, które mogłyby mieć negatywny wpływ na jego działanie, tj. w szczególności zakłócać funkcjonowania systemu lub nadmiernie go obciążać, nie mogą dokonywać żadnych czynności, które mogłyby umożliwić im lub osobom trzecim ingerencję lub wykorzystanie oprogramowania lub innych składników interfejsu internetowego Sklepu w sposób nieuprawniony oraz nie mogą wykorzystywać interfejsu internetowego Sklepu lub jego części lub oprogramowania w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem lub intencją. Błędy popełnione podczas wprowadzania danych przed złożeniem zamówienia lub podczas składania i przetwarzania zamówienia zostaną zidentyfikowane i skorygowane za pośrednictwem poczty elektronicznej lub komunikacji telefonicznej.
  4. Sprzedawca jest uprawniony do sprzedaży towarów na podstawie licencji handlowej, a działalność Sprzedawcy nie podlega żadnym innym uprawnieniom. Kontrola handlu jest przeprowadzana w zakresie swoich kompetencji przez właściwy organ handlowy. Czeska Inspekcja Handlowa (http://www.coi.cz/) sprawdza również przestrzeganie przepisów o ochronie konsumentów, a praw konsumentów bronią stowarzyszenia ochrony konsumentów i inne organy ochrony konsumentów. Nadzór nad ochroną danych osobowych sprawuje Urząd Ochrony Danych Osobowych (http://www.uoou.cz/). Pozasądowe rozpatrywanie reklamacji konsumenckich zapewnia Sprzedawca za pośrednictwem podanego wyżej adresu e-mail, ewentualnie Użytkownik może kontaktować się ze stowarzyszeniami zainteresowań i innymi podmiotami działającymi w zakresie ochrony praw konsumentów. Sprzedawca nie jest związany żadnymi kodeksami postępowania w stosunku do Użytkownika, ani nie przestrzega dobrowolnie takich kodeksów (w rozumieniu art. 1826(1)(e) kodeksu cywilnego).
  5. Zawartość strony internetowej Sprzedawcy, wszystkie materiały na niej zamieszczone (teksty, zdjęcia, obrazy, loga itp.) oraz w powiązanych mediach drukowanych (ulotki promocyjne, reklamy itp.), w tym oprogramowanie interfejsu internetowego sklepu oraz niniejszy Regulamin, są chronione prawem autorskim Sprzedawcy i mogą być chronione innymi prawami innych osób. Treści nie mogą być zmieniane, kopiowane, reprodukowane, rozpowszechniane lub wykorzystywane przez Użytkownika w jakimkolwiek celu przez osoby trzecie bez pisemnej zgody Sprzedawcy. W szczególności zabronione jest odpłatne lub nieodpłatne udostępnianie zdjęć i tekstów umieszczonych na interfejsie internetowym sklepu. W przypadku nieprzestrzegania tego zakazu Sprzedający będzie postępował zgodnie z ustawą nr 121/2000 Sb. o prawie autorskim w obowiązującym brzmieniu. Nazwy i oznaczenia produktów, towarów, usług, firm i przedsiębiorstw mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli.
  6. Jeżeli którekolwiek z postanowień regulaminu jest lub stanie się nieważne, nieskuteczne lub niewykonalne (w tym z powodu sprzeczności z prawem ochrony konsumentów), nieważne postanowienie zostanie zastąpione postanowieniem, którego znaczenie będzie jak najbardziej zbliżone do postanowienia nieważnego. Nieważność, nieskuteczność lub niewykonalność jednego z postanowień nie wpływa na ważność pozostałych postanowień. Zmiany i uzupełnienia umowy sprzedaży lub warunków wymagają formy pisemnej.
  7. Umowa Kupna, w tym Regulamin, jest przechowywana i archiwizowana przez Sprzedawcę w formie elektronicznej i nie jest dostępna dla osób trzecich (nie narusza to w żaden sposób postanowień niniejszego Regulaminu oraz ustawy o udostępnianiu Umowy Kupna i Regulaminu Kupującemu). Sprzedający udostępni Kupującemu na jego żądanie Umowę Kupna, w tym Warunki Handlowe, w formie tekstowej (w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej)
  8. Kupujący przejmuje ryzyko zmiany okoliczności (w rozumieniu § 1765 ust. 2 kodeksu cywilnego).
  9. Sprzedawca może zmienić lub uzupełnić brzmienie Regulaminu. Prawa i obowiązki stron są zawsze regulowane przez brzmienie warunków, na podstawie których weszły one w życie.
  10. W przypadku pytań dotyczących warunków i umowy kupna-sprzedaży, Sprzedający niezwłocznie udzieli Użytkownikowi wszelkich niezbędnych informacji.
  11. Czeska Inspekcja Handlowa z siedzibą Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, ID: 00020869, www.coi.cz, jest właściwa do pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich wynikających z umowy kupna-sprzedaży.

Niniejsze warunki są ważne i obowiązują od 1.1.2020 r.

Zgodnie z ustawą o ewidencji sprzedaży, sprzedawca jest zobowiązany do wydania kupującemu paragonu. Jednocześnie jest on zobowiązany do zarejestrowania otrzymanej sprzedaży u administratora podatkowego online, a w przypadku awarii technicznej najpóźniej w ciągu 48 godzin.

We wszystkich cytatach lub odniesieniach do książek prawniczych, tekstów prawnych lub paragrafów prawa, odniesienia te odnoszą się do książek prawniczych lub jurysdykcji Republiki Czeskiej.

Uwaga: Ten tekst został przetłumaczony maszynowo.
W przypadku jakichkolwiek niejasności lub nieporozumień zawsze obowiązuje oryginalna wersja Ogólnych Warunków Handlowych w języku czeskim, które są dostępne tutaj.